WEB SİTESİ TALEP VE ŞİKAYET AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dyt. Büşra Dinç (Danışan) tarafından hazırlanmıştır.

Dyt. Büşra Dinç (Danışan) olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Dyt. Büşra Dinç (Danışan) olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.busradinc.com internet sitesinde bulunan Dyt. Büşra Dinç (Danışan) Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Dyt. Büşra Dinç (Danışan) Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşteriler için aldığı kişisel veriler;

• Ad soyad,

• E-Mail iletişim bilgisi, 

• Konu ile ilgili talep ve görüşler bilgileri alınmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması,

• Talep / şikâyetlerin takibi,

• Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, 

• Verilen hizmetler hakkında bilgilendirmenin sağlanması,

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla alınmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen ‘’Ad soyad kimlik bilgisi, e-mail iletişim bilgisi ve talep görüşleriniz’’ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” doğrultusunda alınacaktır. Gelen talep ve görüşleriniz web sitemiz yoluyla elde edilip kanuna uygun muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

İşlenen kişisel verileriniz yurt içindeki;

• Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde anlaşmalı kurum avukatı, adli makamlar, yetkili kamu kurumlarına istenmesi halinde paylaşılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Bu kapsamda meşru menfaatler doğrultusunda işlenen kişisel veriler belirtilen amaç ve yöntemlerle 1 yıl süre ile işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep      etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

• Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dyt. Büşra Dinç (Danışan) KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak Dyt. Büşra Dinç (Danışan) Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi Yılmaz Apartmanı No:22 Daire:13 Bakırköy / İSTANBUL adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerindeninfo@busradinc.com adresine iletebilirsiniz.

Başvuru usullerine uygun olarak kurumumuza iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Related Posts